Usluge poreznog savjetovanja

Usluge poreskog savjetovanja
  • Nudimo usluge poreznog savjetovanja sa aspekta direktnih i indirektnih poreza:
  • Direktni porezi-(Porez na dohodak, Porez na dobit, Porez na imovinu)
  • Indirektni porezi-(Porez na dodanu vrijednost-PDV)
  • Formiranje i podnošenje važećih Zakonskih obrazaca za pomenute vrste
  • Savjetovanje u vezi pravilnog poslovanja prema Zakonskih propisima, za direktne i indirektne